นางสาว อารีรัตน์ หลังมี

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้อย่างถนัด และสามารถพิมพ์ดีดไท