นางสาว อารีย์ หินแก้ว

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด-การบริหารการตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ร้องเพลง รำไทย เล่นกีฬา เล่นละคร ฯลฯ