นางสาว อารีย์ ล้อมฉิมพลี

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ อ่าน เขียน อังกฤษ ญี่ปุ่น จีน