นางสาว อารียา ห้วยหงษ์ทอง

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์,ลีลาส