นางสาว อารียา มีลักษณ์

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ สามารถพิมพ์ดีดไทยและอังกฤษได้