นางสาว อาภาภรณ์ งามนวล

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ วอลเล่ย์บอล,ร้องเพลง,รำไทย