นางสาว อาภัสรา ศาลาแก้ว

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด-การบริหารการตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ แฟชั่น การออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย