นางสาว อัสมา วงศ์เสงี่ยม

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ถนัด/สนใจในด้านคอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Microsoft office