นางสาว อัญชลี แดงละมูล

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ งานฝีมือ เล่นดนตรีสากล นิ่งหน่อง เมโลเดียน ขับรถยนต์