นางสาว อลิษา ทองแป้น

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ งานฝีมือและร้องเพลงลูกทุ่ง