นางสาว อรุณรัตน์ โฆษิตโกศล

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา งานฝีมือ