นางสาว อรวรรณ บัวเพียง

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ อ่านหนังสือ พิมพ์ดีดไทย / อังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ได้