นางสาว อรรถยา รักผล

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ Microsoft Office/ สนใจและอยากศึกษาในเรื่องของการบัญชีเพื่อการธนาคาร