นางสาว อรพรรณ ย้อยแย้ม

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ กราฟิคดีไซน์/พัฒนาเว็บไซท์/ดนตรี(กีต้าร์)/คอมพิวเตอร์