นางสาว อมรา คำจันทร์

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ พูดพิธีกร ประชาสัมพันธ์ เล่นกีฬา คอมพิวเตอร์