นางสาว อมรรัตน์ แซ่ย่อ

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ปริญญาโท

ความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์