นางสาว อมรรัตน์ ฤกษ์สมจิตร์

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานอาชีพ