นางสาว อมรรัตน์ รอดยิ้ม

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ กีฬา (วอลเล่ย์บอล)