นางสาว อภิญญา ทองพรหม

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ บัญชี/คอมพิวเตอร์/พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ