นางสาว อธินาฎ ดาวรุ่งสวรรค์

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ดนตรีไทย (อังกลุง)/ ใช้โปรแกรม Microsoft Office