นาย อดิศร จันทน์มุข

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ พิมพ์ดีดไทย 39คำ/นาที พิมพ์ดีดอังกฤษ 44คำ/นาที ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (