นางสาว อณัศยา บุญรอด

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ กล่าวสุนทรพจน์ วาดรูป ร้องเพลง