นางสาว หทัยกาญจน์ เจริญผล

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ อ่านหนังสือ,คอมพิวเตอร์