นางสาว สุวิมล จันทร์กลาง

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ เล่นกีฬาแฮนด์บอล,บาสเกตบอล