นางสาว สุลัดดา เฟื่องชูนุช

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ สามารถใช้ Program Microsoftoffice ได้ พิมพ์ดีดไทย – อังกฤษได้