นางสาว สุลัคนา สิงห์ทอง

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ใช้คอมพิวเตอร์ได้หลายโปรแกรม เชน Microsoft word /Excel/Power Point เป