นางสาว สุริโยทัย บุญมี

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ