นางสาว สุภาพร วางกลอน

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ และโปรแกรมบัญชีต่าง ๆ