นางสาว สุพัตรา คำสุกดี

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด-การบริหารการตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ว่ายน้ำ พูดเก่ง ข่าวสารต่างๆ บันเทิง