นางสาว สุพัณณิกา บุตรโยจันโท

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ สามารถพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษได้ ใช้โปรแกรม Microsoft Word / Excel / Power