นางสาว สุนิสา รสมัย

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ใช้ Program Microsoft Office และโปรแกรมต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์