นางสาว สุชาดา รังคพุทธมานะ

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการ

ระดับ ปริญญาโท

ความสามารถพิเศษ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ