นางสาว สุจิตรา เม็งมอญ

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ ความถนัด ทำอาหาร/ความสนใจพิเศษ การทำบัญชี