นางสาว สิริลักษณ์ จันทร์กลั่น

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์