นางสาว สิริรัตน์ อ้นทอง

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ คิดเลขเร็ว และ สนใจทางด้านภาษาอังกฤษและจีน