นางสาว สิริยุพา ชัยชิตาทร

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ กีฬายูโด (สายเขียว)//ดนตรีสากล (กีตาร์)