นางสาว สวรรยา แซ่เท่ง

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ อยากทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ