นางสาว สร้อยฟ้า ขาวสุด

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ทำอาหาร ทำขนมไทย รำไทย ร้องเพลง