นางสาว สมหญิง สมพงษ์

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ สามารถใช้คอมพิวเตอร์และพิมพ์ดีดได้