นางสาว ศิวนารถ เกิดผล

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ พิมพ์ดีด ไทย-อังกฤษ / ใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ In