นางสาว ศิริลักษณ์ จิตร์ดำรงค์

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ อ่านหนังสือสารคดีต่างๆ