นางสาว ศิริพร ชะพินทร

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ -ใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Apertis/-ใช้โปรแกรม Microsolf Office/-พิม