นางสาว ศิริพร กันไพเราะ

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด-การบริหารการตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ การพูดในโอกาสต่าง ๆ การเป็นพิธีกร การนำเสนองานต่าง ๆ การทำดอกไม้ประดิษ