นางสาว ศิรินุช แจ้งบำรุง

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ภาษาฝรั่งเศส คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ