นางสาว ศิรินันท์ นิลพันธ์

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ เชียร์หรีดเดอร์/การรำ/เต้น/นักกีฬาแบตมินตัน