นาย วิสุทธิ์ สมประสงค์

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ มีความถนัดด้านภาษาอังกฤษ เล่นดนตรีไทย