นางสาว วิลาสินี ดวงศรี

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ เล่นกีฬาบาสเกสบอล โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ word/excel/powerpoint/โปรแกรม