นางสาว วิยะดา กลีบสมุทร

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ พิมพ์ดีดภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ/คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word/ Micros