นางสาว วิจิตรา นาเวช

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ รำไทย/พิมพ์ดีดภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ/เป็นคณะกรรมการองค์การนักศึกษา