นางสาว วันฤทัย ทองปราณีต

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ เล่นดนตรี รำไทย ดรัมเมเยอร์